Ethische code

EIFM Ethische Code

Ethische code

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze programma’s, of het nu gaat om postdoctorale cursussen of gewoon aanvullende cursussen, zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk. Daarom zijn onze studieprogramma’s niet alleen binnen Europa beschikbaar, maar wereldwijd dankzij hun online formaat, waardoor we een diverse cultuur van afgestudeerden hebben die momenteel meer dan 100 nationaliteiten vertegenwoordigen.

ACADEMISCHE BIJDRAGE

Met zijn activiteiten streeft het EIFM naar onderwijs van hoge kwaliteit door middel van hoge academische normen en een nadruk op zowel individuele analyse/kritisch denken als samenwerkend leren voor zowel studenten als professoren. In alle afgestudeerde programma’s streven we naar een evenwicht tussen theoretische en praktische kennis en moedigen we een multidisciplinair perspectief aan.

ACADEMISCHE INTEGRITEIT

Academische integriteit is een van de hoogste waarden die we bij het EIFM hoog in het vaandel dragen, en we leggen er dan ook grote nadruk op. Elke vorm van plagiaat of ander oneerlijk gedrag tijdens de studie wordt door het EIFM streng bestraft en kan leiden tot uitsluiting van de student van deelname. Wij houden ons aan het beleid, de procedures en alle processen die erop gericht zijn de betrokkenen actief voor te lichten en alle studenten te informeren over en te ontmoedigen van elke vorm van plagiaat of andere vormen van academische oneerlijkheid.   

Plagiaat is het misbruiken van andermans werk door het af te doen als je eigen werk. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
– Het gebruik van vreemde woorden zonder de juiste vermelding.
– Het parafraseren van andermans werk zonder de juiste bronvermelding.
– Samenwerken met iemand anders en zijn werk of bijdrage niet erkennen.

Wij passen waakzaamheid en controle op plagiaat toe gedurende de gehele studie, met name voor scripties, afstudeerprojecten en dissertaties van studenten, of casestudies die voortbouwen op de studie.

Vervolgens beschouwen wij academische oneerlijkheid als elk gedrag of elke handeling gericht op het behalen van een onethisch academisch voordeel. Voorbeelden van academische oneerlijkheid omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
– Vervalsen van academische of andere documenten
– Het indienen van werk dat is geschreven door een andere persoon of organisatie als het eigen werk.
– Het kopiëren van het werk van iemand anders
– Het inleveren van hetzelfde werk voor meer dan één klassikale opdracht en/of het recyclen van belangrijke gedeelten.

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY VAN INFORMATIE

Het EIFM zet zich in voor de bescherming van alle onderwijsgegevens van studenten. Deze instelling zal geen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven aan derden zonder de schriftelijke toestemming van de student. Deze toegang is beperkt en uitsluitend voor academische doeleinden bestemd. Schriftelijke toestemming voor alle andere derden moet specificeren welke gegevens worden vrijgegeven, het doel van de vrijgave, de naam van de partij of groep partijen aan wie de vrijgave kan worden gedaan, en de handtekening en datum van de student bevatten.

GLOBALE ZICHT

Het EIFM streeft ernaar een mondiaal perspectief op de bestudeerde onderwerpen te creëren. Daarom wordt niet alleen naar het nationale maar vooral ook naar het internationale niveau van het verstrekte onderwijs gestreefd. Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en bekend zijn met wereldwijde zakelijke trends.

INNOVATIE

Het doel van EIFM is innovatief te zijn bij de uitvoering van onze individuele opleidingsprogramma’s en het leren voortdurend te bevorderen. Daarom maken we gebruik van de nieuwste praktijken en technologieën die beschikbaar zijn in onze studies, en stellen we onze studenten bloot aan de nieuwste theorieën, trends en praktijken in het internationale bedrijfsleven.

CULTUUR

Het EIFM streeft naar een cultuur die een veilige en gastvrije omgeving creëert voor alle leden van de gemeenschap, met inbegrip van administrateurs, faculteit, studenten, alumni, alsook partnerinstellingen en hun personeel. 

In het bijzonder wordt van alle leden van het EIFM, zowel aan studentenzijde als aan academische zijde, verwacht dat zij

– Een positieve, proactieve en niet-oordelende houding aannemen tegenover verschillende identiteiten,
– Blijk geven van het vermogen om conceptueel en professioneel om te gaan met alle leden van de gemeenschap op een cultureel competente manier;
– blijk geven van respect, waardering en aanpassingsvermogen ten aanzien van de verschillende culturen en nationaliteiten waarmee zij in contact komen.

DIVERSITEIT

Bij het EIFM streven we ernaar de internationale en culturele diversiteit te bevorderen, niet alleen door het brede perspectief van de studenten die aan de studie deelnemen, maar ook van de professoren die de studie verzorgen. De individuele professoren hebben dan ook verschillende achtergronden en interageren met elkaar, waardoor studenten een divers wereldbeeld krijgen en studenten daardoor niet alleen nationaal, maar vooral ook internationaal beter gepositioneerd zijn.